Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Construcció sostenible

Intentarem aplicar sempre tècniques constructives que tinguin en compte el baix consum utilitzant materials renovables per a col·laborar amb un futur sostenible.

Intentarem aplicar sempre tècniques constructives que tinguin en compte el baix consum utilitzant materials renovables per a col·laborar amb un futur sostenible.

 

Partint de diversos autors, es recullen a continuació algunes definicions del terme «Construcció Sostenible», que assumides globalment ens aporten una bona comprensió de la idea que comporten.

 

La Construcció sostenible, que hauria de ser la construcció del futur, es pot definir com aquella que, amb especial respecte i compromís amb el Medi ambient, implica l’ús sostenible de l’energia. Cal destacar la importància de l’estudi de l’aplicació de les energies renovables en la construcció dels edificis, així com una especial atenció a l’impacte ambiental que ocasiona l’aplicació de determinats materials de construcció i la minimització del consum d’energia que implica la utilització dels edificis [Casado, 1996].

 

La Construcció Sostenible es dirigeix cap a una reducció dels impactes ambientals causats pels processos de construcció, ús i enderrocament dels edificis i per l’ambient urbanitzat [Lanting, 1996].

 

El terme de Construcció Sostenible inclou, no només els edificis pròpiament dits, sinó que també ha de tenir en compte el seu entorn i la manera com es comporten per a formar les ciutats. El desenvolupament urbà sostenible haurà de tenir la intenció de crear un entorn urbà que no atempti contra el medi ambient, amb recursos, no només amb les formes i l’eficiència energètica, sinó també en la seva funció, com un lloc per a viure [WWF, 1993].

 

La Construcció Sostenible haurà d’entendre’s com el desenvolupament de la Construcció tradicional però amb una responsabilitat considerable amb el Medi ambient per totes les parts i participants. El que implica un interès creixent en totes les etapes de la construcció, considerant les diferents alternatives en el procés de construcció, en favor de la minimització de l’esgotament dels recursos, prevenint la degradació ambiental o els prejudicis, i proporcionar un ambient saludable, tant en l’interior dels edificis com en el seu entorn [Kibert, 1994].